Phường Hà Trung tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

phường Hà Trung tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong những năm qua, phường Hà Trung đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phường Hà Trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

 Hàng năm Ủy ban nhân dân phường Hà Trung xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính; triển khai các ban ngành, đoàn thể  trong phường; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện Cải cách hành chính. Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 theo đúng quy định; bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) phường Hà Trung. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để UBND phường kịp thời chấn chỉnh.

Về công tác tổ chức bộ máy: hiện nay biên chế được giao cho UBND phường 25 cán bộ, công chức và thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án 25 UBND phường còn 23 đồng chí. Hiện đang bố trí, sử dụng 21/23 đồng chí. Trong đó cán bộ: 09 đồng chí; Công chức 12 đồng chí. Hòm thư công vụ và phần mềm Quản lý văn bản được UBND Phường thường xuyên sử dụng trong công tác chỉ đạo điều hành các công việc hành chính trên địa bàn. 

Trong 11 tháng năm 2022, Bộ phận TN&TKQ phường đã tiếp nhận, giải quyết 4066 hồ sơ trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,83%. Chứng thực điện tử trên dịch vụ công Quốc gia: 310 hồ sơ. Tháng 10 hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 = 100%;

Thủ tục hành chính cấp phường theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, số lượng thủ tục hành chính hiện đang được áp dụng ISO 9001:2015  tại Phường 12 lĩnh vực trên tổng số 146 thủ tục hành chính. Việc áp dụng thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng làm việc, đặc biệt là bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” phường Hà Trung tạo ấn tượng tốt với người đến giao dịch. Nơi làm việc được sắp xếp ngăn nắp, khoa học; có biển hiệu, tên cán bộ phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, rõ ràng; các bộ thủ tục, các bước tiến hành, quy trình làm thủ tục hành chính được cập nhật và niêm yết công khai. Đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý công việc “công khai - minh bạch - chính xác - đúng pháp luật” bằng các quy trình, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng giữa các khâu; giảm lãng phí thời gian, nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Người đến giao dịch làm thủ tục thấy hài lòng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hà Trung

Đạt được những kết quả trên, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thị trấn và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính phường Hà Trung từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới, Phường Hà Trung tiếp tục cải cách tài chính công và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước tại Phường. Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả việc sử dụng phần mềm trong quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và phần mềm một cửa, hòm thư công vụ, sử dụng chữ ký số trong giao dịch văn bản trên môi trường mạng; giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống phần mềm. Tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và chứng thực điện tử trên dịch vụ công Quốc gia.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 408